... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των γυναικών, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά την 3622 η σύνοδό του στις 4 Ιουνίου 2018.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝ τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους: 

1. Να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν περαιτέρω τους υφιστάμενους πολυτομεακούς συντονισμένους μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν σκοπό την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά γυναικών μέσω της πρόληψης, της εξακρίβωσης, της διερεύνησης και της προστασίας που παρέχουν οι αστυνομικές αρχές. 
2. Να βελτιώσουν την ταυτοποίηση περιπτώσεων που σχετίζονται με όλες τις μορφές ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τη συλλογή και διάδοση από τις αστυνομικές αρχές, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, συγκρίσιμων, αξιόπιστων και τακτικά ενημερωμένων στατιστικών στοιχείων για τα θύματα και τους δράστες κάθε μορφής ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά γυναικών, κατανεμημένων ανά φύλο, ηλικία και σχέση θύματος-δράστη, σε συνεργασία με εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες, καθώς και να υποστηρίξουν την έρευνα και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα αυτόν.
 3. Να εξασφαλίσουν την ορθή και συνεκτική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία και την αρωγή θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, στην οποία περιλαμβάνεται η οδηγία 2012/29/ΕΕ και οι κανόνες της ΕΕ για την αναγνώριση των εντολών προστασίας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό 606/2013 και στην οδηγία 2011/99/ΕΕ.
 4. Να αξιοποιήσουν την εμπειρία των αστυνομικών δυνάμεων ορισμένων κρατών μελών στον τομέα της δομημένης παροχής πληροφοριών όσον αφορά τις υπηρεσίες αρωγής και τα μέτρα προστασίας που τίθενται στη διάθεση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης και του κύκλου βίας. 
5. Να ενισχύσουν την κατάλληλη κατάρτιση επαγγελματιών των αστυνομικών αρχών που ασχολούνται με τα θύματα και τους δράστες κάθε πράξης ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά γυναικών και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, να ενισχύσουν τις ειδικές αστυνομικές μονάδες ή τα ειδικά προγράμματα και τις επιχειρησιακές ομάδες που ασχολούνται με τα θύματα κάθε τέτοιας πράξης βίας. 
6. Να αυξήσουν τις γνώσεις και να εφαρμόσουν μέτρα στις αστυνομικές δομές, με σκοπό την αντιμετώπιση της βίας στον κυβερνοχώρο κατά γυναικών και κοριτσιών και της σχετικής αναδυόμενης απειλής. Να λάβουν μέτρα πρόληψης και ευαισθητοποίησης με τη μορφή της κατάρτισης των αστυνομικών αρχών στον τομέα της βίας στον κυβερνοχώρο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου

7. Να βελτιώσουν τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία ορίζοντας, κατά περίπτωση, μια αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις εθνικές δομές και τη νομοθεσία των κρατών μελών, ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ). Τα ΕΣΕ θα παρέχουν εγκαίρως ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά γυναικών και των παιδιών τους, προκειμένου να δημιουργήσουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την ανταλλαγή πληροφοριών κρίσιμων για την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων στο έδαφος άλλων κρατών μελών. Αυτό περιλαμβάνει και περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά γυναικών από ένα κράτος μέλος μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος και υπάρχει κίνδυνος ή απειλή τέλεσης νέας βίαιης πράξης στο έδαφος του δεύτερου κράτους μέλους, ή όταν μια τέτοια πράξη βίας έχει ήδη τελεστεί. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝ τον CEPOL, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του: 

1. Να αναπτύξει περαιτέρω, όσον αφορά την τρέχουσα μεταναστευτική κατάσταση, τις θεματικές ενότητες κατάρτισης (για παράδειγμα την υφιστάμενη διαδικτυακή ενότητα «έμφυλη βία») για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, αντιμετωπίζοντας και άλλες πτυχές όπως η βία στον κυβερνοχώρο κατά γυναικών και κοριτσιών και η βία κατά γυναικών στα κέντρα μεταναστών και γυναικών προσφύγων και αιτουσών άσυλο καθώς και των παιδιών τους, και για την ανταλλαγή βέλτιστων αστυνομικών πρακτικών αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων. 

2. Να διερευνήσουν τη δυνατότητα να οργανώσουν ειδικό σεμινάριο υπό μορφή εργαστηρίου ή ad hoc διαδικτυακό σεμινάριο για το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά γυναικών για επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και τα παιδιά τους. 

3. Όταν σχεδιάζει την κατάρτισή του, να αξιοποιήσει αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει ο FRA και το EIGE στις τακτικές εκθέσεις τους, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά γυναικών και των παιδιών τους στα κέντρα μεταναστών και μεταξύ προσφύγων και αιτούντων άσυλο

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου

europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: