... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Ο συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γονείς και άτομα που παρέχουν φροντίδα


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Συμβούλιο -Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωση
        
Η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική της διάσταση και να προσφέρει πιο ουσιαστικά δικαιώματα στους πολίτες. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων προβλέπει μια κοινωνική Ευρώπη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Στις προτεραιότητες συγκαταλέγονται:
 • ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 • σωστές συνθήκες εργασίας
 • ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Άρθρο 23 - Ισότητα γυναικών και ανδρών

Η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της εργασίας και των αποδοχών.
Η αρχή της ισότητας δεν εμποδίζει τη διατήρηση ή τη θέσπιση μέτρων που προβλέπουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου.
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 23.
Για τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία διαφυλάσσει τα υφιστάμενα δικαιώματα και τα αξιοποιεί προσθέτοντας βελτιωμένα νέα δικαιώματα τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Στόχος της πρότασης είναι η προώθηση της σωστής ισορροπίας μεταξύ οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και η ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στον χώρο εργασίας και στο σπίτι. Η νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει:
 • να βοηθούν τους εργαζομένους να συνδυάζουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή
 • να βοηθούν τις επιχειρήσεις να κρατούν τους ταλαντούχους
 • να προωθήσουν την ευελιξία για εργοδότες και εργαζομένους
 • να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες
 • να δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη και να ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα

Σε τι χρησιμεύει;

Ο γενικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι:
 • να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία
 • να δώσει στους γονείς και τα άτομα που έχουν ευθύνες φροντίδας τη δυνατότητα να συνδυάζουν καλύτερα την εργασία τους και τα οικογενειακά τους καθήκοντα
Η ισότητα ανδρών και γυναικών συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ένωσης. Ωστόσο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στην αγορά εργασίας και στις θέσεις ανώτερων στελεχών. Ειδικότερα, η νέα αυτή πρωτοβουλία επιδιώκει να ενθαρρύνει την πιο ισότιμη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Ετήσιες οικονομικές απώλειες εξ αιτίας του χάσματος μεταξύ ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών στην ΕΕ. Η δέσμη μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να βοηθήσει τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές, εφόσον δεν είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Άρθρο 33 - Οικογενειακή και επαγγελματική ζωή

Εξασφαλίζεται η νομική, οικονομική και κοινωνική προστασία της οικογένειας.
Κάθε άνθρωπος, προκειμένου να μπορεί να συνδυάζει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή του, έχει δικαίωμα προστασίας από την απόλυση για λόγους που συνδέονται με τη μητρότητα, καθώς και δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας και γονικής άδειας μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 33.

Αναλυτικότερα

Νομοθετικά μέτρα

Η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία σχετικά με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γονέων και φροντιστών καθορίζει νέα ή υψηλότερα στοιχειώδη πρότυπα ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, διατηρώντας και επεκτείνοντας τα υφιστάμενα δικαιώματα ως εξής:
 • άδεια πατρότητας - νέο δικαίωμα σε επίπεδο ΕΕ
 • γονική άδεια - προτείνεται να είναι αμειβόμενη
 • άδεια φροντίδας - νέο δικαίωμα σε επίπεδο ΕΕ
 • ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας - συμπεριλαμβάνονται και οι φροντιστές και αναπροσαρμόζεται το επίπεδο προστασίας

Μη νομοθετικά μέτρα

Για τη συμπλήρωση της νομοθετικής πρότασης, η πρωτοβουλία περιέχει ένα σύνολο μη νομοθετικών μέτρων προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη για την επίτευξη των κοινών στόχων. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
 • εξασφάλιση προστασίας έναντι των διακρίσεων και απόλυσης για φροντιστές και γονείς, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων και των εργαζομένων που επιστρέφουν από άδεια
 • ενθάρρυνση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την παροχή αδειών για οικογενειακούς λόγους και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας
 • καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη βελτίωση των μακροπρόθεσμων υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης των παιδιών
 • εξάλειψη των οικονομικών αντικινήτρων για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας που εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή στην πλήρη απασχόληση, κυρίως για τις γυναίκες

Στο Συμβούλιο

Η Επιτροπή παρουσίασε τη νέα της πρόταση οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2016. Το Συμβούλιο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι οι δύο νομοθέτες που θα αποφασίσουν σχετικά με το τελικό περιεχόμενο και τη διατύπωση της οδηγίας. Το Συμβούλιο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: