... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Δωρεάν Νομική Βοήθεια:Συνεργασία ΚΕΘΙ, Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας,Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Θηβαίων


Αποτέλεσμα εικόνας για κεθι
         
Αποτέλεσμα εικόνας για grammate;ia ισοτηταΑποτέλεσμα εικόνας για δικηγορικος σύλλογος Θήβας
            Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ, και   «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» (Κ.Ε.Θ.Ι.), (το οποίο υπάγεται  στην εποπτεία  του υπουργείου εσωτερικών) υπέγραψε και θα θέσει σε εφαρμογή  συμφωνία    για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας   (legal aid)  σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μεταξύ του κέντρου  ερευνών για θέματα ισότητας  και του δικηγορικού  συλλόγου Θήβας.
 Συμφωνήθηκε  και συνυπογράφηκε η παρακάτω διαδικασία  παραπομπής των γυναικών που δέχονται τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Θήβας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικών Υποστήριξης γυναικών Θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και , χρηματοδοτείται από Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στερεά Ελλάδα 2014-2020", προς το Δικηγορικό Σύλλογο Θηβών, ώστε να εξασφαλιστεί συνήγορος υπεράσπισης ενώπιον δικαστηρίων ή λοιπών αρχών, για κάθε συμβουλευόμενη γυναίκα θύμα έμφυλης βίας που παραπέμπεται για νομική βοήθεια:
 Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Θήβας παραπέμπει στο Δικηγορικό Σύλλογο Θηβών έκαστη συμβουλευόμενη γυναίκα  που έχει δεχτεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας, π.χ  ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική/οικονομική εκμετάλλευση (trafficing) και η οποία επιθυμεί να προχωρήσει σε δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες κάνοντας χρήση της παροχής υπηρεσιών, αζημίως για την ίδια. 
Τα σχετικά παραπεμπτικά υπογράφονται  από τα στελέχη του  Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Θήβας.
 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θήβών  θα συντάξει πίνακα δικηγόρων, που θα  αναλαμβάνουν την παροχή μικτής βοήθειας, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο συνεργασίας  µε τη ΓΓΙΦ.
Ειδικότερα:
Ο Δικηγορικός Σύλλογος  Θήβας  θα ορίζει δικηγόρο που θα αναλάβει την υπόθεση εκάστης συμβουλευμένης σύμφωνα με τον πίνακα και τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Η πληρωμή της παρασχεθείσας νοµικής υπηρεσίας από τον ορισθέντα δικηγόρο του ΔΣΘ, στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων, θα γίνεται ανά πράξη, σύµφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα  αµοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί  στον Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή όπως η νομοθεσία ήθελε τροποποιηθεί στο μέλλον μέχρι την 30-10-.2018.
 • Τρόπος πληρωμής  :
Ο/Η δικηγόρος  για την είσπραξη της αµοιβής του και των συνήθων εξόδων, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω, στέλνει προς την οικονομική υπηρεσία του ΚΕΘΙ συνοπτική έκθεση με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί και τα ακόλουθα στοιχεία:

-φωτοτυπία του κατατεθειμένου δικογράφου για τη δικαιολόγηση της δαπάνης των ενσήµων
-την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα γραμμάτια κατάθεσης δικογράφου, παράστασης και κατάθεσης προτάσεων/σημειώματος
 • -την απόδειξη του δικαστικού επιμελητή
 • -την απόδειξη παροχής υπηρεσιών για εξωδικαστικές ενέργειες, όπως αυτές ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και το Συμβουλευτικό Κέντρο Δήµου Θήβας. Η ωριαία αμοιβή ορίζεται σε 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Δεν αποζημιώνεται απασχόληση άνω των τριών ωρών, ανά συμβουλευόμενη και η αποζημίωση δίνεται σε περίπτωση που η συμβουλευόμενη υπαναχωρήσει και δεν προβεί σε δικαστικές ενέργειες, με σχετική αίτηση υπαναχώρησης προς το Συμβουλευτικό Κέντρο Δήµου Αλεξανδρούπολης.
 • -την απόδειξη παροχής υπηρεσιών και αντίγραφο της απόφασης της προσωρινής διαταγής. Για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής καταβάλλεται το ποσό των 134 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
 • -την απόδειξη παροχής υπηρεσιών και το αντίγραφο του κοινοποιούμενου εξωδίκου.
 • -την ένορκη βεβαίωση, όπου κρίνεται απαραίτητη, 
-Την ίδια συνοπτική έκθεση ο/η δικηγόρος θα καταθέτει και στον Δικηγορικό Σύλλογο Θηβών
Οι δαπάνες των δικηγόρων καταβάλλονται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), τελικό δικαιούχο του Υποέργου 1: ΕΠΙΒΛΕΨΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ» της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» και Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τοµέα 2011-2020» για την παροχή νοµικής βοήθειας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη διαχείριση και τον έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
 • Η διάρκεια της  συνεργασίας ορίζεται ως εξής  :
Η συνεργασία του ΚΕΘΙ µε τον ΔΣΘ, µε την οποία παρέχεται αζημίως για τις συμβουλευόμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήµου Θήβας συνδρομή νοµικών υπηρεσιών σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διαδικασία, λήγει την 31-10-2018. 
Αµοιβές δικηγόρων ή λοιπά έξοδα που τυχόν απαιτηθούν μετά την 31-10-2018 δεν καλύπτονται από τα ΚΕΘΙ.

 • Επιλέξιµες δαπάνες:
 Ως επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν στην παροχή νομικών υπηρεσιών στις γυναίκες της ομάδας στόχου και συγκεκριμένα:

 • Έξοδα παράστασης δικηγόρου στο δικαστήριο, τα οποία θα αποδεικνύονται από το διπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί  στον Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) ή όπως αυτός τροποποιηθεί στο μέλλον, καθώς και από νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων
 • Έξοδα δικηγόρων για εξωδικαστικές ενέργειες, όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) σε συνεργασία με τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και θα αποδεικνύονται από νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων. Η ωριαία αμοιβή ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις αμοιβές δικηγόρων-πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013). Η ωριαία αμοιβή ορίζεται σε 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Δεν αποζημιώνεται απασχόληση άνω των τριών ωρών, ανά συμβουλευόμενη και η αποζημίωση δίνεται σε περίπτωση που η συμβουλευόμενη υπαναχωρήσει και δεν προβεί σε δικαστικές ενέργειες, με σχετική αίτηση υπαναχώρησης προς το Συμβουλευτικό Κέντρο  Δήµου Θηβαίων.
 • Έξοδα παράστασης δικηγόρων σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία για τις αμοιβές των δικηγόρων- πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) για υποθέσεις που αφορούν:
       α] τη νομική εκπροσώπηση γυναικών στα αστικά δικαστήρια για τα παρακάτω ζητήματα:
 • τη μετοίκηση του συζύγου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή και µε τακτική αγωγή (αίτηση ή αγωγή/παράσταση ή σημείωμα/προτάσεις).
 • τις διαφορές που αφορούν στην επιμέλεια των τέκνων και στην παροχή διατροφής στις δικαιούχους και στα τέκνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών µμέτρων ή και με τακτική αγωγή (αίτηση ή αγωγή/παράσταση ή σημείωμα/προτάσεις).
 • ενδεικτικά τις υπόλοιπες κατ’ άρθρο 592 αρ. 1, 2, 3 και 4 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση και μετά από στάθμιση των υπό παροχή νοµικών υπηρεσιών από αρµόδια/ο εκπρόσωπο του οικείου Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών κατά της βίας (αγωγή/παράσταση /προτάσεις).
 • την υποβολή έγκλησης και τη νοµική εκπροσώπηση των γυναικών στα ποινικά δικαστήρια για θέματα βίας.
 • έξοδα δικαστικών επιμελητών για την επίδοση αιτήσεων/αγωγών και δικαστικών
 • αποφάσεων, όπως αυτά ορίζονται από την με αριθμό  21798/11.3.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση ων υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης -Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον και θα αποδεικνύονται από νόμιμη απόδειξη παροχής  υπηρεσιών.
 • Ο εκάστοτε ισχύων Φ.Π.Α. ο οποίος επιβαρύνει την εκάστοτε αµοιβή.
 • ΚΕΘΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: